Phone in hand - receive immediate support of up to 10 million Vietnamese dong through the Cashberry app

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN chung

ĐIỀU 1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Ứng dụng di động CashBerry (“Ứng dụng”) và trang web https://cashberry.vn , (“Trang Web”), được quản lý và vận hành hợp pháp bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LENDING PLATFORM (“Công Ty”). Người dùng (“Khách Hàng” và/hoặc “Bạn”) của Trang Web và sử dụng các dịch vụ của Công Ty cần phải đọc, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này. Khi truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên Trang Web và/hoặc sử dụng dịch vụ của Công Ty, điều đó có nghĩa là Khách Hàng đã đồng ý tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này.
1.2 Do đó, Trang Web cho phép Công Ty và các Đối Tác/Đại Lý của Công Ty cung cấp/bán các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các phương tiện trực tiếp (cuộc họp bán hàng) hoặc gián tiếp (email/điện thoại). Các Đối Tác của Công Ty có thể là các Công Ty con, tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn, các lĩnh vực dịch vụ cầm cố, tài chính, tín dụng ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử do Công Ty chỉ định.
1.3 Công Ty có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Trang Web; thay đổi, sửa đổi, bổ sung Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này bất cứ lúc nào để đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành, bằng cách cập nhật về các sửa đổi, bổ sung thông qua Trang Web của Công Ty. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này thường xuyên và đồng ý với các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
1.4 Công Ty cung cấp các dịch vụ cầm cố tài sản dành cho Khách Hàng hiện đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.5 Khi Khách Hàng điền vào mẫu đơn của Hợp đồng cho vay dựa trên cầm cố tài sản (“Mẫu Đơn”) và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản trên Ứng dụng CashBerry và Trang web https://cashberry.vn, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Khách Hàng đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với Công Ty. Theo đó, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Công Ty có thể gửi thông tin và hình ảnh của Khách Hàng cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Khách Hàng. Và Khách Hàng cũng đồng ý với Công Ty và những Đối Tác có khả năng có thể liên hệ với Khách Hàng bằng cách sử dụng thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho Công Ty. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ Công Ty, Khách Hàng phải cung cấp đơn đề nghị bằng văn bản cho Công Ty.
1.6 Khi Khách Hàng gửi và lưu thông tin và hình ảnh của mình trên hệ thống Công Ty, nghĩa là Khách Hàng đã cho phép Công Ty lưu trữ thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi và/hoặc email nhằm thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Khách Hàng về công việc liên quan đến yêu cầu của Khách Hàng. Bằng cách yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Công Ty, Khách Hàng cam kết rằng tất cả thông tin mà Khách Hàng cung cấp đều chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1.7 Công Ty không đảm bảo rằng Trang Web và mọi sản phẩm và dịch vụ do Công Ty cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng hoạt động của Trang Web này không bị gián đoạn, không bị trì hoãn, từ chối, đặt hàng, lỗi hoặc hủy bỏ thông tin bị mất.

ĐIỀU 2. PHƯƠNGTHỨC GIAO KẾT

2.1 Khách Hàng chưa từng đăng ký trên Trang Web trước đây sẽ nộp Mẫu Đơn, nêu rõ tất cả các thông tin được yêu cầu, bao gồm số tiền vay, thời hạn trả nợ, tài sản cầm cố và các dữ liệu được yêu cầu khác. Nhằm mục đích để Công Ty bắt đầu xem xét việc giải ngân khoản vay, Khách Hàng phải đăng ký trên Trang Web và tự tạo mật khẩu của mình bằng cách tạo Hồ Sơ Người Dùng. Bằng cách sử dụng Hồ Sơ Người Dùng của mình, Khách Hàng sẽ gửi thêm cho Công Ty các đơn xin giải ngân khoản vay. Đối với những Khách Hàng đã đăng ký trên Trang Web trước đây sẽ đăng ký khoản vay thông qua Hồ Sơ Người Dùng hiện có. Khi đăng ký, Khách Hàng phải thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trên Trang Web. Công Ty có quyền từ chối việc đăng ký của Khách Hàng trên Trang Web và không có nghĩa vụ phải giải trình về việc từ chối đó. Nếu Khách Hàng không đăng ký được trên Trang Web, Mẫu Đơn cũng sẽ không được thông qua.
2.2 Bằng cách chọn “đã đọc và đồng ý” các Điều khoản Và Điều kiện Chung này, mã OTP xác thực hợp lệ sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Khách Hàng và đồng ý rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do Công Ty và/hoặc các Đối Tác của Công Ty cung cấp và qua đó xác nhận đã đọc một cách cẩn thận, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi các nội dung sau đây:
2.2.1 Hợp Đồng giữa Khách Hàng và các bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Công Ty và/hoặc Đối Tác của Công Ty) theo Điều 3 dưới đây được ký kết và từ giờ trở đi được coi là hợp lệ, và tất cả các bên cam kết tuân thủ. Khách Hàng thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu, đồng ý và chấp nhận ràng buộc về mặt pháp lý các văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn, Hợp Đồng, Phụ Lục, Biên Bản cũng như tất cả các nội dung, biểu mẫu được trình bày trong các tài liệu do Công Ty gửi.
2.2.2 Vì mục đích của các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này, “Thông báo đến khách hàng” có nghĩa là các thông báo/phê duyệt/xác nhận hợp lệ (tùy theo trường hợp) từ Công Ty dưới dạng tin nhắn văn bản được gửi từ trung tâm tin nhắn “Cashberry” đến số điện thoại di động của Khách Hàng như đã đăng ký trên Trang Web (“Số Điện Thoại Đã Đăng Ký”) và /hoặc gửi email trực tiếp đến địa chỉ email Khách Hàng đã đăng ký hoặc dưới hình thức khác mà Công Ty thấy phù hợp.
2.2.3 Khách Hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu OTP một lần (“Mã OTP”) do Công Ty cung cấp cho Khách Hàng làm phương thức xác thực. Công Ty sẽ gửi mã OTP qua SMS (OTP SMS) đến Số Điện Thoại Đã Đăng Ký.

ĐIỀU 3. ỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Công Ty cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ cho vay dựa cầm cố tài sản. Bằng cách đăng ký khoản vay trên Trang Web, Khách Hàng đồng ý tuân thủ các quy định sau đây:
3.1 Bằng cách gửi yêu cầu vay, Khách Hàng cho phép cho Công Ty và các Đối Tác của Công Ty thực hiện xác minh tính chính xác và xác thực của thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Khách Hàng cho phép xác minh tình trạng công việc của Khách Hàng bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Khách Hàng đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, Công Ty có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thu nhập có liên quan, thông tin tín dụng mà Khách Hàng đã cung cấp;
3.2 Bất kỳ yêu cầu vay nào Khách Hàng gửi cho Công Ty thông qua Trang Web sẽ không được coi là đề nghị vay vốn đối với tổ chức tín dụng.
3.3 Sau khi xem xét khả năng thanh toán nợ cụ thể, Công Ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối cấp khoản vay cho Khách Hàng hoặc cho Khách Hàng vay một số tiền khác với số tiền Bạn đã yêu cầu dựa trên việc thẩm định tài sản cầm cố.
3.4 Thông tin Khách Hàng cung cấp cho Công Ty là thông tin sơ bộ (phê duyệt). Công Ty sẽ thực hiện các đề xuất cho vay phù hợp nhất đối với Khách Hàng. Thông tin này không cấu thành phê duyệt cho vay, quyết định cho vay hoặc cấp khoản vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác).
3.5 Tương tự, Công Ty không đảm bảo rằng lãi suất và thời hạn cho vay là tốt nhất hoặc rẻ nhất trên thị trường. Công Ty và /hoặc Đối Tác có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như chỉ định Tên, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để chuẩn bị khoản vay và các tài liệu liên quan.
3.6 Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho Công Ty tiết lộ cho các Công ty con và/hoặc bất kỳ bên thứ ba/Đối Tác nào về bất kỳ thông tin và/hoặc hình ảnh mà Khách Hàng đã cung cấp khi đăng ký khoản vay trên Trang Web và/hoặc các vấn đề liên quan đến Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố Tài Sản và/hoặc các thông tin khác tại bất cứ thời điểm nào mà Công Ty thấy cần thiết mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng. Khách Hàng đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh đó được Công Ty và/ hoặc các Đối Tác của Công Ty sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ và/hoặc được trao đổi với tất cả các bên mà Công Ty cho là cần thiết trong phạm vi được pháp luật cho phép.
Help Help