Phone in hand - receive immediate support of up to 10 million Vietnamese dong through the Cashberry app

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU 1. KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý CUNG CẤPDỮLIỆU CÁ NHÂN

1.1 Bằng việc ký kết Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố Tài Sản hoặc truy cập vào Trang Web của Công Ty, Khách Hàng tự nguyện đồng ý cung cấp và cho phép Công Ty lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật. Khách Hàng cam kết, bảo đảm và đồng ý tuân thủ các quy định của Chính Sách Bảo Mật này.
1.2 Khách Hàng hiểu rằng Khách Hàng được quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân cho Công Ty hoặc rút lại lại sự đồng ý về việc cung cấp dữ liệu cá nhân trước đó, yêu cầu Công Ty xóa, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trong trường hợp này, Công Ty không thể cung cấp dịch vụ cho vay dựa trên tài sản cầm cố cho Khách Hàng.
1.3 Với tư cách là chủ thể dữ liệu dữ liệu, Khách Hàng đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH

Công Ty luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng Trang Web và dịch vụ của Công Ty, Khách Hàng luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Công Ty luôn chú trọng thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Khách Hàng với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, Khách Hàng biết rõ và đồng ý cho Công Ty sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích sau:
2.1 Công Ty chỉ yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa Khách Hàng và Công Ty.
2.2 Công Ty sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra sản phẩm phù hợp với Khách Hàng.
2.3 Công Ty sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của Khách Hàng.
2.4 Công Ty cam kết không tiết lộ thông tin của Khách Hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật.
2.5 Công Ty có thể sử dụng thông tin từ việc truy cập Trang Web của Khách Hàng để thông báo, quảng cáo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị, nghiên cứu thị trường mà Công Ty cho là phù hợp với sở thích và nhu cầu của Khách Hàng.
2.6 Việc truy cập thông tin của Khách Hàng thực hiện bởi Công Ty, nhân viên của Công Ty và/hoặc bên thứ ba/Đối Tác nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về Chính Sách Bảo Mật của Công Ty.
2.7 Khách Hàng đồng ý cho Công Ty và bên thứ ba/Đối Tác lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng và tuân thủ quy định của pháp luật.
2.8 Bất cứ mục đích nào khác để đảm bảo thực hiện dịch vụ với Công Ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. DANH MỤC DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1 Các loại thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp cho Công Ty có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền, mục đích và quy định của pháp luật hiện hành. Các danh mục này bao gồm:
3.1.1 Thông tin cá nhân: Họ và tên; giới tính; ảnh chụp; ngày sinh; nghề nghiệp; quốc tịch, thông tin Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thông tin giấy phép lái xe, tình trạng hôn nhân, thông tin về tài sản cầm cố.
3.1.2 Thông tin liên hệ: địa chỉ email; địa chỉ bưu điện, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thường trú; số điện thoại.
3.1.3 Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.
3.1.4 Các dữ liệu khác, tùy theo mức độ tương tác của Khách Hàng với Công Ty để thực hiện dịch vụ và trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
3.2 Khách Hàng cam kết sẽ cập nhật, bổ sung dữ liệu cá nhân cho Công Ty khi có bất cứ sự thay đổi, bổ sung nào.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẢO MẬT

4.1 Tất cả các dữ liệu của Khách Hàng sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của Khách Hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền. Công Ty cam kết thực hiện tất cả phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.
4.2 Công Ty cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của Khách Hàng trong phạm vi quản lý của Công Ty. Các dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ, xử lý và bảo mật theo các quy định của pháp luật.
4.3 Khách Hàng đồng ý việc Công Ty sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba/Đối Tác để tiến hành lưu trữ, xử lý, bảo mật dữ liệu của Khách Hàng theo quy định của pháp luật. Chi phí này do Công Ty thanh toán.
4.4 Công Ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của Công Ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến bên thứ ba/Đối Tác cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt Công Ty. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba/Đối Tác, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và Chính Sách Bảo Mật này.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Công Ty sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn.

ĐIỀU 6. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Công Ty có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách Bảo Mật bất cứ lúc nào để đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành, bằng cách cập nhật về các sửa đổi, bổ sung thông qua Trang Web của Công Ty. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng có trách nhiệm xem xét Chính sách Bảo Mật này định kỳ và đồng ý với các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
Help Help